Laboratoriya

Laboratoriya (Klinik müayinələr)

Qanın ümumi analizi (avtomat-analizator CELL-DYN3700)
Qan qrupu və rezus-faktorun təyini
Kumbs reaksiyası düz
Kumbs reaksiyası qeyri-düz
Sidiyin ümumi analizi
Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi
Zimnitski sınağı
Nəcisin ümumi analizi
Nəcisdə gizli qanın təyini (kart-test)
Nəcisdə H, PYLORİ təyini (kart-test)
Nəcisdə Lyamblyanın təyini (kart-test)
Spermoqramma
Trombosit (fonio üsulu ilə)
PERİNAL SIYRINTI enterobiozun təyini
Yaxmanın mikroskopiyası (götürülməsi nəzərə alınmadan)
Demodexin təyini
Retikulositlər
Hemoqlobin
Malyariya (qalın damla)
EÇS (eritrositlərin çökmə sürəti)
Ürək-qan-damar sistemi

Mioqlobin
Troponin I (İFA)
Troponin T (İFA
Troponin kart-test
CK-MB
Kreatininaza (CK-NAC) total
BNP - B tip natriuretik peptid
Homosistein (HCY)
TAV (TROMBOSİTLƏRİN AQREQASİYA)
Protein C (aktivliyi)
Protein S (aktivliyi)
HFMK (həll olan fibrin monomer kompleksi)
Protrombin (Time, İndeks, İNR)
APTT (aktivləşmiş protrombin vaxtı)
Trombin vaxtı
Laxtalanma vaxtı
Fibrinogen (həll olan fibrin)
Qanın laxtalanma müddəti
Qanaxma müddəti
Koaquloqramma (PT, APTT, FB, TT, Laxt.Vaxt)
LÜPUS qırmızı qurd eşənəyi (LE hüceyrələri)
Antitrombin III
D-dimer
İnfeksiyalar

Toksoplazma T.Gondii avidli- igG
Sitomeqalovirus Cytomegalovirus, avidly - İgG
Rubella Rubella virus avidly - İgG
Toksoplazma lgM
Toksoplazma lgG
Sitomeqalovirus lgM
Sitomeqalovirus lgG
Herpes simpleks I lgM va ya lgG (İFA)
Herpes simpleks II lgM (İFA)
Herpes simpleks I lgG (İFA)
Herpes simpleks II lgG (İFA)
Xlamidiya lgM (İFA)
Xlamidiya lgG (İFA)
Xlamidiya yaxmada (İFR)
Ureoplazma yaxmada (İFR)
Micoplazma yaxmada (İFR)
Mycoplasma hominis igG
Mycoplasma hominis igM
Ureaplasma urealvticum igG
Ureaplasma urealvticum igM
Rubella lgM
Micoplazma yaxmada (İFR)
Rubella lgG
Brusella (Br.abortus + Br. Melitensis+ Br. Suis+ Br. canis) igM
Brusella (Brabortus+ Br. Melitensis+ Br. Suis+ Br. canis) igG
Brusella (latex)
Brusella (Rayt-Xeddelson)
Sifilis screen (İFA)
Sifilis (kart-test)
HAVAB - Hepatit A
HAV lgM - (Hepatit A)
HAV lgG - (Hepatit A)
HBsAq-hepatit B
HBeAg
HBeAb
HBcAb
HBclgM
HBsAb
Anti HCV-hepatit C
HDVAb (İFA)
Epstein Barr VCA-kapsidantiqen VCA Early igG
Epstein Barr - nüvə antigeni iaG
Epstein Barr EARLY - erkən antigen igM
Epstein Barr VCA-kapsidantigen VCA igM
HIV (İFA)
Helikobakteri pillori lgM
Helikobakteri pillori igA
Helikobakteri pillori igJ
EPiDEMiK PAROTiT MUMPS virus igG
EPiDEMiK PAROTiT MUMPS virus igM
Anti HiV I-II (kart-test)
Qızılca (Measles) igM
Qızılca (Measles) igG
HDV Ag
LİSTERİYA Listeria monocytogenes iGG
Listerioz (Listeria monocytoqenes) PZR key
Vərəm (M. tiberculosis) igG
Vərəm (M. tiberculosis) igM
Vərəm (M. tiberculosis) igA
Vərəm (Qanda) RZR
Su çicəyi /HSV III Varicella Zoster) igG
Su çicəyi /HSV III Varicella Zoster) igM
Biokimyəvi testlər

Ümumi zülal qanda
Ümumi zülal sidikdə
Albumin
Qlobulin
Sidik cövhəri qanda
Sidik cövhəri sidikdə
Kreatinin qanda
Kreatinin sidikdə
Qalıq azot qanda
Qalıq azot sidik
Böyrək panel (BUN, UREA, CREATİNİN)
Kreatinin klirensi(Reberq sınağı)
AST(aspartataminotransferaza)
Qaraciyər panel (ALT,AST,QQT,Alk.Ph,Bil traks)
ALT(alaninaminotransferaza)
Ümumi bilirubin
Bilirubin farksiyaları (ümumi,birləşmiş, sərbəst)
Bilurbin sidikdə
Zülal/Kreatinin nisbəti)
Urobilinogen sidikdə
LDH(laktatdehidrogenaza)
QQT(qammaqlutamiltransferaza)
ALP(qələvi fosfataza)
al-mikroqlobulin(A1MG) sutkalıq sidik
Qlükoza venoz qanda
Qlükoza sidikdə
Nh3 ammonyak (plazma heparinli)
Şəkər yükləməsi
Turş fosfatazanın qeyri-prostatik fraksiyası
Amilaza qanda
Amilaza sidikdə diastaza
Pankreatik amilaza qanda
Pankreatik amilaza sidikdə(diastaza)
Lipaza
ALPHA-1 ANTİTRİPSİN
Apolopoprotein A(APO AT)
Apolopoprotein B(APO AT)
Lipid spektri (xolesterin, HDL, LDL,VLDL, T.Lip)
Triqliseridlər
Xolesterin
HDL(yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər)
LDL(aşagı sıxlıqlı lipoproteinlər)
VLDL(çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər) Revmoproba (ASO, CRP, RF)
Revmoproba (ASO, CRP, RF)
Antistreptolizin -0ASO
C-reaktiv zülal CRP
C-teaktiv zülal RF
Seruloplazmin 
Natrium(Na) (qanda)
Natrium(Na) (sidikdə)
Kalium (Ka) (qanda)
Kalium (Ka) (sidikdə)
Xlor (Cl) qanda
Xlor (Cl) sidikdə
Sink (Zn) qanda
Sink (Zn) sidikdə
Kalsium (Ca) qanda
Kalsium (Ca) sidikdə
Kalsium (Ca) ionlaşmış
Maqnezium (Mg) qanda
Fosfor (P) qanda
Dəmir (Fe) qanda
Sidik turşusu qanda
Sidik turşusu sidikdə
Zərdabın dəmir bağlama qabiliyyəti (UİBC)
MİKROALBUMİN sitkalıq sidikdə
HAPTOQLOBULİN
Cu(mis) qanda
Cu(mis) sidikdə
Zn sacda
Cu(mis) eritrosit ici 
Lipoprotein a (LPALX)
QLÜKOZA-6 FOSFAT DEHİDROGENAZA
igG
İgA
İmmunoqlobulin E
İgD
igM
Complement C3
Complement C4
Transferrin
Hormonlar

Kortizol qanda
Kortizol sidikdə
Homosistein
Androstendion
AKTH(plazma)
DHEA-S04-dehidroepiandrosteronsulfat
FSH-folikulstimullaşdırıcı hormon
LH-lüteinləşdirici hormon
HCG-xorionik qonadotropin qanda
PAPP-A-A-plazma zülalı
PLASENTAR LAKTOGEN HPL\10-42 HƏFTƏ
Sərbəst xorionik qonadotropin(free b-HCG)
Estron(E1)
Estradiol(E2)
Progesteron
Prolaktin 
Somatotropin 
Cinsi hormon bağlayıcı qlobulin (SHBG)
Testosteron ümumi
Free testosteron-sərbəst Testosteron
17-OH Progesteron (İFA)
İNSULİNƏBƏNZƏR BOY FAKTORU-İ(Somatomedin C)
İNSULİNƏBƏNZƏR BOY FAKTORU-Bp3
Anti-Müller-hormon
Adrenalin sutkalıq sidikdə
Noradrenalin sutkalıq sidikdə
Aldosteron 
Adrenalin plazma
Noradrenalin plazma 
İNHİBİN A
İNHİBİN B
Parathormon
Renin plazma
TİROİD PANEL

Total T3-triyodtironin
Free T3-sərbəst T3
Total T4-tiroksin
Free T4-sərbəst T4
TSH-tireostimullaşdıcı hormon
Tireoqlobulin
Anti TG Ab-tireoqlobulin anticismləri Renin
Anti TPO Ab-tiroid pereoksidaza anticismləri 
Anti TSH Ab (reseptor ab)
Tiroksin bağlayıcılıq qabiliyyəti (T-Uptake)
BAKTERİOLOJİ MÜAYİNƏ

Qanın steriliyə qarşı bakterioloji müayinəsi
Nəcisin əkilməsi
Sidiyin əkilməsi
Burundan əkilmə
Udlaqdan əkilmə
Yaradan əkilmə
Onurğa beyin mayesindən əkilmə
Plevra mayesindən əkilmə 
Sinoval mayesindən əkilmə 
Bəlğəmin əkilməsi
Qulaqdan əkilmə
Uşaqlıq yolundan əkilmə
Uretradan əkilmə
Spermanın əkilməsi
Ana südündən əkilmə (hər biri)
Prostat şirəsinin əkilməsi
Göz almasından əkilmə
Likvorun əkilməsi
Disbakterioz-(nəcisin mikrofloraya görə əkilməsi)
ONKOMARKERLƏR 

AFP-alfa fetoprotein
CEA-karsinoembrional antigen
PSA-prostat spesifik antigen
FREE PSA-sərbəst PSA
CA-15-3- süd vəzisinin onkomarkeri
CA-125-yumurtalıqların onkomarkeri
CA-19-9 mədəaltı vəzinin onkomarkeri
CA 72-4-mədə onkomarkeri
SCC(YASTI HÜCEYRƏLİ KARSİNOMA)
B2-mikroqlobulin (B2MG)
Heyro-spesifik enolaza (NSE)
Cyfra-21-1
HELMİNTOZLAR

Askaris lumbricoides(İsGp)
Lamblia intestinalis İgM
Lamblia intestinalis İgA
Lamblia intestinalis İgG
Echinococcus (İgG)
OPİSTORXOZ Opistorhide İgG
IZOSEROLOGİYA

İnsulin
Qlikohemoqlobin HbA1c
C-peptid qanda
C-peptid sutqalıq sidikdə
Lepitin 
İnsulinə qarşı rezistentlik(HOMA-İR)
SÜMÜK METABOLİZMİ

PTH-parathormon
Osteokalsin
Kalsitonin
(3-crosslaps)
VitD(erqokalsiferol)
ƏKSFOSFOLİPİD SİNDROM

KARDİOLİPİNƏ qarşı autoantiteller(İgM)Anti-Cl İgM
KARDİOLİPİNƏ qarşı autoantiteller(İgG)Anti-Cl İgG
β-2-QLİKOPROTEİN 1-ə qarşı autoantitellər İgM
β-2-QLİKOPROTEİN 1-ə qarşı İgA
β-2-QLİKOPROTEİN 1-ə qarşı autoantitellər İgG
FOSFOTİDİL SERİNƏ qarşı autoantitellər İgM Anti-PS İgM
FOSFOTİDİL SERİNƏ qarşı autoantitellər İgG Anti-PS İgG
FOSFOTİDİL İNOZİTOLA qarşı autoantitellər (İgM) Anti-Pİ İgM
FOSFOTİDİL İNOZİTOLA qarşı autoantitellər (İgG) Anti-Pİ İgG
FOSFOTİDİL TURŞUSUNA qarşı autoantitellər (İgM) Anti-PA İgM
FOSFOTİDİL TURŞUSUNA qarşı autoantitellər (İgG) Anti-PA İgG
PROTROMBİNƏ qarşı autoantitellər (İgM) Anti-PT İgM
PROTROMBİNƏ qarşı autoantitellər (İgG) Anti-PT İgG
PROTROMBİNƏ qarşı autoantitellər (İgA) Anti-PT İgA
ANNEKSİN V qarşı autoantitellər (İgM) Anti-AV İgM
ANNEKSİN V qarşı autoantitellər (İgG) Anti-AV İgG
VASKULİTLƏR

Bakterisid Təsiri Güclədən zülala qarşı autoəkscisimlər (Anti-BPI)
Katepsin qarşı autoəkscisimlər (Anti-Cathepsin G)
Elastazaya qarşı autoəkscisimlər (Anti-Elstastase)
Böyrək yumaqcıqlarının bazal membranasına qarşı autoantitellər (Anti-GBM)
Laktoferrinə qarşı autoantitellər (Anti-Lactoferrin)
Lizosimə qarşı autoantitellər (Anti-Lysozyme)
Mieloperoksidazaya qarşı autoantitellər (Anti-MPO)
ANCA (anti neyrofil sitoplazmatik autoəkscisimlər)
C-ANCA
P-ANCA
Proteinaza 3-ə qarşı autoantitellər (Anti-PR3)
AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏRİN (AİX) DİAQNOSTİKASI

Antinuklear (autoəkscisimlər) ANA-Detect
Antinuklear (autoəkscisimlər) ANA-Screen
Ayrılan nüvə antigenlərinə qarşı autoantitellər (ENA-Screen)
İkispirallı DNT-yə qarşı autoantitellər (İgM) Anti-dsDNA İgM
İkispirallı DNT-yə qarşı autoantitellər (İgA) Anti-dsDNA İgA
İkispirallı DNT-yə qarşı autoantitellər (İgG) Anti-dsDNA İgG
Anti-dsDNA Screen 
Təkspirallı DNT-yə qarşı autoantitellər Anti-ssDNA
Histonlara qarşı autoantitellər Anti-Histone
SS-A-RO komponentinə qarşı autoantitellər Anti-SS-A RO
SS-A-52 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-SS-A 52
SS-A-60 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-SS-A 60
SS-B-LA komponentinə qarşı autoantitellər Anti-SS-B LA
SM komponentinə qarşı autoantitellər Anti-Sm
RNP/SM komponentinə qarşı autoantitellər Anti-RNP/Sm
RNP-70 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-RNP-70
SCL-70 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-Scl-7-
JO-1 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-Jo-1
Sentromerə qarşı autoantitellər (Anti-Centromere B)
Nukleosomlara qarşı autoantitellər (Anti-Nukleosomen)
Ribosomal Proteinə qarşı autoantitellər Anti-Rib-P
a-Fodrinə qarşı autoantitellər (İgA) Anti-a-Fodrin İgA
a-Fodrinə qarşı autoantitellər (İgG) Anti-a-Fodrin İgG
Komplementin Ciq komponentinə qarşı autoantitellər Anti-C1q
Anti-GAD (anti glutamik asit antibody)
Anti-İslet Cell antibodies (mədəaltıvəzinə qarşı autoəkscisimlər )
B2 GP (b2 glikoprotein ) IgA
Sitrullin' olunmuş Vimentin Modifikasiyasına qarşı autoəkscisimlər
Sitrulinə qarşı autoəkscisimlər (CCP)
QASTROENTEROLOJİ XƏSTƏLİKLƏR VƏ AUTOİMMUN HEPATİTLƏR 

MİTOXONDRİYALARA qarşı autoəkscisimlər (AMA)
MİTOXONDRİYALARA qarşı autoəkscisimlər Tip-M2 (AMA-M2)
QIİADİNƏ qarşı autoantitellər (IgA)
QIİADİNƏ qarşı autoantitellər (IgG)
DAXİLİ FAKTORA qarşı autoəkscisimlər (IgG) Anti-intrinsic Factor 
TOXUMA TRANSQLUTAMİNAZASI NA qarşı autoəkscisimlər Anti-TTG İgA
TOXUMA TRANSQLUTAMİNAZASI NA qarşı autoəkscisimlər Anti-TTG İgG
SACCHAROMYCES CEREVİSİAE qarşı autoəkscisimlər İgM Asca
SACCHAROMYCES CEREVİSİAE qarşı autoəkscisimlər İgG Asca
İNSULİNƏ qarşı autoəkscisimlər (Anti-insulin)
QARACİYƏRİN  SİTOPLAZMATİK ANTIGENİNƏ qarşı əkscisimlər (LC-1)
Anti-endomisum İgA
QARACİYƏR/MƏDƏALTI VƏZİNİN HƏLL OLAN ANTİGENİNƏ qarşı əkscisimlər (Anti-SLA/LP)
REPRODUKTİV FUNKSİYANIN AUTOİMMUN POZULMASI

ANTİ-OVARİAL autoəkscisimlər 
ASA qanda
ASA spermada
POLİMERAZ ZƏNCİRVARİ REAKSİYA ÜSULU İLƏ TƏYİNİN (PZR)

Hepatit B (keyfiyyət + kəmiyyət)
Hepatit C (keyfiyyət + kəmiyyət)
Hepatit B (genotip)
Hepatit C (genotip)
Hepatit D (keyfiyyət + kəmiyyət)
Hepatit G (keyfiyyət + kəmiyyət)
Toxoplasma qan PZR
Rubella (qan)
CMV (keyfiyyət) (qanda və ya sıyrıntı)
HSV I+II (qan və ya sıyrıntı, sperma, sidik)
Treponema pallidium (qan və ya sıyrıntı)
IL 28B genotip (Interleykin 28B genotip)
Epşteyn-Barr (EBV/CMV/HHV6) qan
HSV III (VVZ) PZR (qan, bəlgəm, sıyrıntı, toxuma, maye)
Chlamidiya thracomatis (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Neisseria qonorrhoeae (sıyrıntı)
Mykoplasma genitalium (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Mykoplasma homius (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Ureplasma species (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Ureplasma urealyticum (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Gardnella vaginalis (sıyrıntı, sperma, sidik)
Trichmonas vaginalis (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Candida albicans (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
HPV genotip (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)
HPV skrining (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70)
HPV 16/18
HPV 6/11
Busella species qan
Möcüzəvi texnologiya sayılan, insan genetik şifrəsini oxuyan, DNT sekans cihazının vasitəsilə bütün xəstəliklər diaqnostika olunur

Xromosom xəstəliklər (sonsuzluq)
İrsi qan xəstəlikləri, (talassemiya və s.)
Naməlum qızdırma (FMF)
Ginekologiya (abort materialı)
Ürək qan damar sistemi
Revmatologiya-(HLA, Full və digərləri)
Onkologiya
Nefrologiya
Nevrologiya
LOREM
Metobolizm
Uşaq xəstəliklərinin genetik diaqnostikası
KƏLLƏ

Kəllə sümükləri düz proyeksiyada (orbita)
Kəllə sümükləri yan proyeksiyada (turk yəhəri, orbita)
Kəllə iki proyeksiyada
Burun sümükləri (yan proyeksiyada)
Burun sümükləri (2 proyeksiyada)
Burun ətrafı cibləri
Panoram (üst, aşağı çənə)
Dental diş 
DÖŞ QƏFƏSİ

Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqrafiyası bir proyeksiyada
Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqrafiyası iki proyeksiyada (ağciyər)
Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqrafiyası iki proyeksiyada (qabırğalar)
Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (icmal)
YUXARI ƏTRAFLAR

Çiyin oynağı iki proyeksiyada
Çiyin oynağı bir proyeksiyada (düz və ya yan)
Bazu sümüyü iki proyeksiyada
Bazu sümüyü bir proyeksiyada (yan və ya düz)
Körpücük sümüyü düz proyeksiyada 
Said sümükləri bir proyeksiyada (düz və ya yan)
Said sümükləri iki proyeksiyada (dirsək və mil sümükləri)
Dirsək oynağı 1 proyeksiyada (düz və ya yan)
Dirsək oynağı iki proyeksiyada
Mil-bilək oynağı bir proyeksiyada (əl)
Mil-bilək oynağı iki proyeksiyada
Əl-daraq sümükləri bir proyeksiya (düz və ya yan)
Əl-daraq sümükləri iki proyeksiyada
Aşağı ətraflar

Çanaq sümükləri (iki bud-çanaq oynağı)
Bud sümüyü bir proyeksiyada
Bud sümüyü iki proyeksiyada
Diz oynağı bir proyeksiyada (düz və ya yan)
Diz oynağı iki proyeksiyada
Baldır sümükləri bir proyeksiyada (düz və ya yan)
Baldır sümükləri iki proyeksiyada
Baldır aşıq oynağı bir proyeksiyada (düz və ya yan) - topuq
Baldır aşıq oynağı iki proyeksiyada-topuq
Ayaq bir proyeksiyada (düz və ya yan)
Ayaq bir proyeksiyada (daban sümüyü) (düz və ya yan)
Ayaq yan proyeksiyada
Ayaq iki proyeksiyada
Onurğa-sütunu

Boyun fəqərələri bir proyeksiyada (düz və ya yan)
Boyun fəqərələri iki proyeksiyada
Döş fəqərələri bir proyeksiyada (düz və ya yan)
Döş fəqərələri hər iki proyeksiyada
Bel-oma fəqərələri bir proyeksiyada (düz və ya yan)
Bel-oma fəqərələri hər iki proyeksiyada
Onurğa sütunu bütövlükdə düz proyeksiyada (skolioza görə)
Onurğa sütunu düzproyeksiyada
Büzdüm bir proyeksiyada (düz və ya yan)
Büzdüm iki proyeksiyada
KONTRASTLI RENTGEN

Mədə-bağırsaq traktının R-kontrast müayinəsi
Ezofaqoqrafiya (qida borusunun rentgenoqrafiyası)
Qida borusunun kontrastlaşdırılması ilə döş boşluğu orqanlarının rentgenoskopiyası
Nazik bağırsağın rentgenoskopiiya ilı dinamik müayinəsi 1 saat ərzində
İrriqoskopiya və irriqoqrafiya ("Fortrans"imalədən sonra)
Fistuloqrafiya
İcmal uroqrafiya 
Ekskretor uroqrafiya
Histerosalpinqoqrafiya (kontrast ilə)
İKİENERJİLİ RENTGENOLOJİ DENSİTOMETR

Bütün bədən
KOMPYUTER TOMOQRAFİYASI

Kranial (beyin və aksial və ya koronal)
Hipofiz
Orbital (aksial və koronal)
Paranazal sinuslar
Boyun sahəsi
Torakal (döş qəfəsi)
Yuxarı abdomen (yuxarı qarın boşluğu)
Pelvik (çanaq sahəsi)
Abdomen + pelvik (qarın boşluğu və çanaq üzvləri)
Onurğa sütunu - bel sahəsi - dörd interverterbral disk
Onurğa sütunu - boyun və ya yaxud torokal və yaxud bel sahəsi
Ətraf sümüklər və ətraf toxumalar (diz oynağı)
Temporo - mandibulyar (gicgah-çənə oynağı)
Temporol - (gicgah sümüyü)
Kəllə əsasi
Böyrəküstü vəzilər
Sidik sistemi
Oma-qalça oynaqları
Bud-çanaq oynaqları
Kontras damardaxili ultravist 270-50 ml
     Peroral kontrast (uroqrafm) 2 amp
                                     50 ml 
Əlavə 3d rekonstruksiyaların hazırlanması
Digər klinikalarda çəkilən tomoqramların konsultasiyası
Fimlərin (tomoqramların) əlavə surəti (1 list)
Onurğa sütunu üç şöbənin vahid skanoqramması
Çanaq sümükləri və büzdüm + 3d
USM VƏ DOPLEROQRAFİYA | LOGIC S6-4D (ABŞ)

Abdominal USM
Uroloji USM (böyrək, prostat, sidik kisəsi)
Ginekolojı USM
Ümumi USM
         qadın
         kişi
         uşaq(16 yaşadək)
Follikulometriya (1 seans)
Akuşer Dopleroqrafiya (14 həftəyə qədər)
Akuşer Dopleroqrafiya (26 həftəyə qədər)
Akuşer Dopleqorafiya ( 26 həftədən sonra)
3D və 4D rejimində akuşer USM (disklı birlikdə)
Limfa düyünlərinin (paraaortal, periferik) USM-i
Braxisefal arteriyaların tripleks dopleroqrafiyası (boyun damarlarının dopleraqrafiyası)
Baş damarlarının intrakranial dopleroqrafiyası
1 ətrafın vena dopleroqrafiyası
1 ətrafın arteriyası dopleroqrafiyası
1 ətrafın hər 2 damarın dopleroqrafiyası
Süd vəzi
Qalxanabənzər vəzi
Prostat vəzi
Skrotal ümumi (kiçik çanaq)
Oynaqların USM-i
Böyrək damaralarının Dopleroqrafiyası
Böyrək
Neyrosonoqrafiya
Yenidoğulmuşlarda bud-çanaq oynağının USM-i
Timus vəzinin USM-i
NEVROLOJİ MÜAYİNƏ | Neyrospektor 5

EEQ (elektroensefaloqramma)
Gecə monitoringiEMQ (elektromioqrafiya) stimulyasiya
EMQ İynəli
KARDİOLOJİ MÜAYİNƏ

EKQ
Exokardioqrafiya
Stress-test
Holter (sutkalıq EKQ)
ENDOSKOPİYA | Olimpus CV-150 (Yaponiya)

Rektoskopiya
Kolonoskopiya
Ezofaqoqastroduodenoskopiya
ERBE VIO 200S + APC2

Polipektomiya (poliplərin kəsilməsi)
KOLPOSKOP (Leisegan)

Rəngli monitor vasitəsi ilə yüksək keyfiyyətli təsvir əldə edilir və uşaqlıq boynuna qədər dəqiq diaqnostika təmin edilir
BRT

BRT-diaqnostika (helmint və göbələk)
Tam BRT diaqnostika (infeksiya, viruslar)
Allergen testi
Qanın qaranlıqsahəli mikroskopiyası

Qanın qaranqlıqsahəli mikroskopiyası (canlı)
LOR ENDOSKOP | Meqa (İsveçrə)

LOR endoskopiya
FİZİOTERAPIYA

Elektroforez
Halvanizasiya (vaginal elektroforez)
İnfrayüksək tezlikli terapiya
Amplipuls terapiya
İnfrosəslə müalicə
Darsonvalizasiya
Maqnitoterapiya
KVÇ-terapiya
Lazerterapiya
Polyaris
Elektroyuxu
Onurğanın dartılması (traksiya)
Elektroterapiya (kombinə olunmuş)
Avtomatik maqnit
Osteofitlərin döyəclənməsi
Reabilitasiya (lokal)
Reabilitasiya (pediatrik)
Reabilitasiya
MASAJ PROSEDURLARININ NÖVLƏRİ

Başın masajı (alın, gicgah və ənsə nahiyələri)
Üzün masajı (alın, göz ətrafı, üst-alt çənə nahiyələri və boyun)
Boyun nahiyəsi (yaxalıq)
Onurğa ətrafı-para vertebral
Bazu oynağının masajı (bazunun yuxarı 1/3 hissəsi)
Dirsək oynağının masajı
Bilək oynağının masajı (said nahiyəsi, mil-bilək oynağı və əlin proksimal hissəsi)
Əlin və saidin masajı
DÖŞ qəfəsinin masajı (kürəküstü nahiyədən aşağı qabırğalara və arxa nahiyənin VII boyun fəqərəsindən II bel fəqərəsinə qədər olan hissə)
Kürəyin masajı (VII boyun fəqərəsindən 1 bel fəqərəsinə, sağ və sol orta kürəkaltı xəttə qədər olan nahiyə)
Bel-sağrı nahiyəsinin masajı
Aşağı ətraflarının masajı (1 ətraf)
Aşağı ətraflarının və belin masajı (2 ətraf)
Çanaq-bud oynağının masajı
Diz oynağının masajı
Baldır-pəncə oynağının masajı
Ümumi masaj 12 yaşdan yuxarı
Ümumi masaj (0-6 yaşa qədər)
Ümumi masaj (6-12 yaşa qədər)
ARIQLAMA VƏ ESTETİK KORREKSİYA

SİET qarın
SIET bud
SİET qol
SIET üz
SİET baldır
Limfodrenaj (aparat ilə)
KOSMETOLOJİ PROSEDURLAR

Üzün vakuum təmizlənməsi
Mikrodermabraziya (almaz ucluqla)
Üzün fonoforez cilalanması (Hoff kosmetika ilə)
Əl masajı (üzün)
Pilləli autohemoterapiya
Mezoterapiya (üz)
Plazmolifting (üz)
Mezoterapiya (baş)
Plazmolifting (baş)
Mezosafilar (1 ədəd)
Losyon (100,0 qr.)
Obkatka (50,0 qr.)
Maska (15,0 qr.)
Hoff prosedura
Fotoepilyasiya (1 impuls)
Fotoepilyasiya (dodaqüstü nahiyyə)
Fotoepilyasiya (çənə)
Fotoepilyasiya (üz)
Fotoepilyasiya (boğaz və üz)
Fotoepilyasiya (qollar)
Fotoepilyasiya (ayaqlar)
Fotoepilyasiya (qolaltı)
Qulağın deşilməsi
HİDROKOLONOTERAPİYA | EİCH-COLON-HYDRO,Almaniya

Hidrokolonoterapiya
OZONOTERAPIYA | Ozonosan Alfa+,Almaniya

Böyük ozonoautohemoterapiya İtaliya
      BT üsulu ilə
      Alman üsulu ilə
Düz bağırsaq ozonoterapiyası
         Uşaqlara
Ozonlaşmış su (dermatologiyada və kosmetologiyada) 200 ml
Kiçik ozonoautohemoterapiya
Aşağı ətraf ozonoterapiyası çəkmə (1 ayaq)
Aşağı ətraf ozonoterapiyası çəkmə (2 ayaq)
PLAZMAFEREZ

Plazmaferez (sentrifuqalı)
Plazmaferez (membranlı)
KİÇİK ƏMƏLİYYATLAR

Sarğı (kiçik)
Sarğı (orta)
Yanıqların sarğısı (kiçik)
Sarğı (böyük)
Yanıqlarda sarğı (orta)
Yanıqlarda sarğı (böyük)
Lipoma (kiçik həcm)
Lipoma (orta həcmli)
Lipoma (böyük həcmli)
Gipslə sarğı (qısa)
Gipslə sarğı (uzun)
Gipslə sarğı (böyük)
Gips sarğının açılması
Gips sarğısının dəyişdirilməsi
Yad cismin toxumalardan çıxarılması
Yaraya 1-cili tikişlərin qoyulması (10 sm-dək)
Yaraya 1-cili tikişlərin qoyulması (10 sm-dən çox)
Tikişlərin sökülməsi
Dırnaq ətraflı iltihabın acılması və drenirəolunması (yerli)
Dırnaq ətraflı iltihabın acılması və drenirəolunması (ümumi)
Abseslərin və yumuşaq toxuma fleqmonların açılması (yerli)
Abseslərin və yumuşaq toxuma fleqmonların açılması (ümumi)
Dırnağın çıxarılması
Dəri altı xoşxassəli törəmələrin çıxarılması (kiçik) lokal
Dəri altı yad cismin çıxarılması
Dəri altı yad cismin çıxarılması (orta) lokal
Kandilomanın və nevusun (tək-tək) koaqulyasiyası
Kandilomanın və nevusun (çoxlu) koaqulyasiyası
Assitik mayenin buraxılması yerli
Dəri altı xoşxassəli törəmələrin çıxarılması lokal (ümumi)
Dil qədəhinin kasilməsi (1 tərəfli)
STOMATOLOQ

Həkim məsləhəti
Cərrahiyyə

Bir köklüd dişin çəkilməsi
Çox köklü dişin çəkilməsi
Atipik dişin çəkilməsi
Diş kökünün zirvəsinin rezeksiyası
Periostitin, çərtilməsi
Alveolitin müalicəsi
Terapiya

Ştift ankerli
        steklovolokonnıy
        titan
Kimyəvi bərkiyən plomblar
Fotopolimer plomb (şua plomb)
Pulpitin müalicəsi
       Bir köklü diş + PLOMB
       Çox köklü diş + PLOMB
Periodontitin müalicəsi
Diş daşlarının təmizlənməsi
Air Flov (Dişlərin ağardılması)
Paradontitlərin müalicəsi
Ortopediya

Metal qapaq
Metalokeramika qapaq (NARİTACE)
Metalokeramika (VMK95 Almaniya)
Metalokeramika (Wm13 Almaniya)
Lövhəli protez (bir çənə)
Bügel protezi (bir çənə)
Elastik protez (bir çənə)
FM anker (3 diş)
Güdül
Həkim məsləhəti (1 ay sonra da tam ödəniş)
Təkrar həkim məsləhəti (15 gün sonra ilk dəfə)
BİOLOJİ TERAPİYANIN ƏSA İSTİQAMƏTLƏRİ

Drenaj
Pilləli autohemoterapiya (xüsusi prosedur)
Biopunktura (ağrılı zonalara dərman yeritmək)
Homeosiniatriya (meridian nöqtələrə dərman yeritmək)
Mezoterapiya (kosmetoloji)
Hirudoterapiya (zəli qoyma meridian nöqtələrinə)
Mobilizasiya (oynaqların əl ilə dartılması)
Manual terapiya
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM
LOREM